Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Przedmiot kontraktu

Przedmiotem kontraktu jest budowa drogi ekspresowej S-7 na terenie miasta Krakowa (tzw. trasy nowohuckiej) odcinek od Węzła Drogowego Rybitwy (Christo Botewa) do Węzła Drogowego Igołomska wraz z przeprawą mostową przez rzekę Wisłę

Parametry techniczne S-7:

Klasa drogi

S

Prędkość projektowa

100 km/h

Ilość jezdni

2

Ilość pasów ruchu

6 (2x3)

Szerokość pasa ruchu

3,5 m

Szerokość pasa awaryjnego

2,5 m

Szerokość pasa dzielącego z opaskami

5,0 m -13,5 m

Szerokość pasa awaryjnego

3,00 m

Szerokość pobocza gruntowego

min 2,00

Skrajnia pionowa

min. 4,7 m

Obciążenie dopuszczalne osi

115 kN/oś

Kategoria ruchu

KR 6

 • Ostatnio zmieniany 19 Lut 2015

Cel i spodziewane efekty Inwestycji

Wspieranie rozwoju gospodarczego kraju i poprawa jakości życia obywateli poprzez stworzenie sprawnego, bezpiecznego i zrównoważonego systemu transportowego. Podstawowym jej zadaniem jest zapewnienie szybkiego i sprawnego połączenia komunikacyjnego w ruchu międzynarodowym i krajowym na kierunku północ – południe. Budowa odcinka S-7 zapewni bezpośrednie połączenie z autostradą A-4 i poprzez nią z dostępem do południowego korytarza S-7 w kierunku Słowacji i Węgier.

Projektowana trasa drogi ekspresowej S-7 przebiega przez wschodnią część miasta Krakowa łączy dzielnice Bieżanów i Nowa Huta. Zaprojektowana droga ekspresowa stanowiąca przedmiotową inwestycję będzie docelowo łączyła także autostradę A4 z drogą DK-79 oraz umożliwi w perspektywie kontynuację budowy drogi ekspresowej S-7 w północnej części Województwa Małopolskiego od Krakowa do południowej granicy Województwa Świętokrzyskiego.

Pod względem gospodarczym ułatwi dostępność do terenów przemysłowych Wschodniej części Miasta i dzielnicy Nowa Huta. Odcinek drogi ekspresowej na terenie Miasta poprawi dojazd pomiędzy dzielnicami oraz ułatwi transport tranzytowy. Zmieni w sposób zasadniczy potoki ruchu na istniejących ulicach w dzielnicach Nowa Huta i Bieżanów, co skutkować będzie redukcją negatywnego oddziaływania ruchu drogowego na środowisko.

Korzyści bezpośrednie z funkcjonowania S-7:

 • przejęcie części ruchu z istniejących dróg krajowych i wojewódzkich wchodzących do Miasta Krakowa od strony Wschodniej

 • odsunięcie ruchu ciężkiego od obszarów mieszkaniowych dzielnic Nowa Huta i Bieżanów

 • zapewnienie odpowiednich parametrów nośności nawierzchni, spełniających kryteria dopuszczenia dla przejazdu pojazdów ciężkich o nacisku na oś 115 kN

 • zmniejszenie uciążliwości oddziaływań na środowisko powodowanych przez ruch w zakresie hałasu, zanieczyszczenia powietrza, wód powierzchniowych i innych

 • zapewnienie właściwego poziomu bezpieczeństwa wszystkim użytkownikom projektowanej drogi

 • poprawa warunków ruchu (przepustowości, strat czasu, dojazdy do pracy)

 • zapewnienie komfortowego i szybkiego przejazdu wszystkim użytkownikom projektowanej drogi

 • Ostatnio zmieniany 18 Lut 2015

Zakres robót obejmuje

 • budowę drogi ekspresowej S7 od km 1+864,50 do km 6+337,14 o długości 4472,64 m o przekroju 2/3 (dwie jezdnie po trzy pasy ruchu)

 • budowę węzłów drogowych „Rybitwy” w km 2+240 oraz „Igołomska” w km 5+390

 • budowę łącznic węzła „Rybitwy” wraz z rowami drogowymi i budową oświetlenia

 • budowę odcinka ul. Christo Botewa, krzyżującej się z drogą S-7

 • budowę łącznic węzła „Igołomska” wraz z rowami drogowymi i budową oświetlenia

 • budowę dróg dojazdowych do obsługi drogi ekspresowej S-7

 • rozbudowę drogi krajowej DK 79, krzyżującej się z drogą S-7

 • budowę odcinka włączenia do ul. Nad Drwiną stanowiącej dojazd do wiaduktu WD4

 • budowę odcinka włączenia drogi S-7 do ul. Ujastek Mogilski

 • budowę chodników

 • budowę ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Christo Botewa

 • budowę zatok autobusowych i tramwajowych wraz z wykonaniem peronów w rejonie węzła „Igołomska”

 • budowę obiektów inżynierskich

 • budowę przepustów drogowych

 • budowę ekranów akustycznych

 • przebudowę linii tramwajowej wraz z odcinkami wpasowania do istniejącej linii

 • nasadzenie zieleni ochronnej i rekompensacyjnej

 • budowę oświetlenia drogowego

 • przebudowę linii elektroenergetycznej

 • przebudowę sieci wodociągowej

 • przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej

 • budowę sieci kanalizacji drogowej

 • budowę odwodnienia drogi

 • przebudowę sieci gazu średniego i wysokiego ciśnienia

 • przebudowę sieci „CO”

 • przebudowę sieci telekomunikacyjnej

 • przebudowę sieci trakcji tramwajowej

 • budowę sygnalizacji świetlnej

 • wyburzenie budynków (mieszkalnych i gospodarczych oraz fundamentów po istniejących budynkach)

 • Ostatnio zmieniany 18 Lut 2015

Podstawowe informacje

Numer umowy z Wykonawcą:  I/130/ZI/I-4/2014

Wartość umowy:

Netto

429 999 067,00 PLN

Brutto

528 898 852,41 PLN

Maksymalna Wartość Zobowiązania

565 921 772,08 PLN

 • Ostatnio zmieniany 19 Lut 2015

Zamawiający

Wykonawca

Konsorcjum firm:

Strabag

Nadzór Inwestorski

Konsorcjum firm: